• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การบริหารงบประมาณ

  • Home
  • การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยิฉาย, นางสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
188,000.00 15,000.00 173,000.00
โครงการทันศึกษาดูงาน
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด
42,000.00 42,000.00
โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 อย่างมีคุณาพ
นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
387,892.00 8,750.00 379,142.00
โครงการสำมะโนประชากรวัยเรียน
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, นางสาวนิภาพร พลมาก
2,000.00 2,000.00
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพพรรณ สุริยฉาย, นางสาวนิภาพร พลมาก, นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
10,000.00 10,000.00
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
นางสาวนิภาพร พลมาก, นางสาวพิชมล เทพนิมิตร, นางสาวสุทธิตา ท้าวแก้ว
5,000.00 5,000.00
โครงการฝึกอบรมพัฒนามุ่งสู่อาชีพ
นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นางณัฐธิดา กันฟอง
15,000.00 15,000.00
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวนิภาพร พลมาก
10,000.00 10,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กเน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์
นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา, นางสาววรัญญา สาระพันธ์
6,000.00 6,000.00
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี
นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา, นางสาววรัญญา สาระพันธ์
10,000.00 10,000.00
โครงการระบบงานทะเบียนนักเรียนและงานวัดผลประเมินผล
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
5,000.00 5,000.00
โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.รำไพพรรณ สุริยฉาย, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, น.ส.ปัญจพร บุปผาพรหม
60,000.00 60,000.00
โครงการผลิตน้ำดื่มเพื่ออาหารกลางวัน
นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, น.ส.ลดาวัลย์ ดาราคำ, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด
5,000.00 5,000.00
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ
นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.รำไพรพรรณ สุริยฉาย, น.ส.ณัฐธิดา กันฟอง, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, น.ส.ลัดดาวัลย์ ดาราคำ
50,000.00 50,000.00
โครงการเปิดชั้นเรียน OPEN SCHOOL
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นางณัฐธิดา กันฟอง
55,000.00 55,000.00
รวมเป็นเงิน 850,892.00 23,750.00 827,142.00
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
นายทวีชัย สินทรัพย์, นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.นิภาพร พลมาก, น.ส.สุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
3,000.00 3,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารบุคคล
น.ส.นิภาพร พลมาก, นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.สุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
25,000.00 25,000.00
รวมเป็นเงิน 28,000.00 28,000.00
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โครงการพัฒนางานธุรการ,การเงิน,งานพัสดุและงานสินทรัพย์
นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวศิริรัตน์ สายแวว
10,000.00 10,000.00
โครงการระดมทรัพยากร
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ
1,000.00 1,000.00
โครงการจัดงบช่วยเหลือนักเรียนยากจนขาดแคลน
นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
267,000.00 267,000.00
รวมเป็นเงิน 278,000.00 278,000.00
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการอาหารเสริมนมเพื่อสุภาพที่แข็งแรง
นางสาวปัญจพร บุปผาพรหม, นางอนุธิดา บุญเพศ, นางสาวณัฐธิดา กันฟอง
500.00 500.00
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวรำไพพรรณ สุริยฉาย
474,600.00 51,074.00 423,526.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบ CCT
นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย
500.00 57,000.00 -56,500.00
โครงการส่งเสริมและบริการสุขภาพพลานามัยนักเรียน
นางอนุธิดา บุญเพศ, น.ส.ลดาวัลย์ ดาราคำ, น.ส.สุวิษา ผิวทอง, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นางณัฐธิดา กันฟอง
15,000.00 15,000.00
โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา
นางสาวนิภาพร พลมาก, นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ, นายวชิรา สมทรัพย์, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
40,000.00 40,000.00
โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน (ลูกเสือ, ชมรม, ปฐมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศ)
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ
20,000.00 20,000.00
โครงการสนับสนุนสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ประปา, อินเตอร์เน็ต)
นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิงทอง
120,000.00 120,000.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการศึกษากับชุมชนและองค์กรอื่น
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, น.ส.นิภาพร พลมาก, นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ
5,000.00 5,000.00
โครงการพัฒนาระบบดครือข่ายข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศ
นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย
5,000.00 5,000.00
โครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, นางอนุธิดา บุญเพศ, น.ส.ณัฐธิดา กันฟอง
25,000.00 1,300.00 23,700.00
โครงการธนาคารขยะเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่โรงเรียนปลอดขยะ
นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นายเจนรณรงค์ บาตสุวรรณ, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด
10,000.00 10,000.00
โครงการสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวณัฐธิดา กันฟอง, นางลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ
3,000.00 3,000.00
รวมเป็นเงิน 718,600.00 109,374.00 609,226.00
สรุปการจัดสรรงบประมาณ งาน 4 ฝ่าย
ได้รับจัดสรร 1,875,492.00
รายจ่าย 133,124.00
คงเหลือ 1,742,368.00
Facebook Comments
Rating: 5.00/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...