• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การบริหารงบประมาณ

  • Home
  • การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยิฉาย, นางสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
188,000.00 15,000.00 173,000.00
โครงการทันศึกษาดูงาน
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด
42,000.00 42,000.00
โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 อย่างมีคุณาพ
นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
387,892.00 8,750.00 379,142.00
โครงการสำมะโนประชากรวัยเรียน
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, นางสาวนิภาพร พลมาก
2,000.00 2,000.00
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพพรรณ สุริยฉาย, นางสาวนิภาพร พลมาก, นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
10,000.00 10,000.00
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
นางสาวนิภาพร พลมาก, นางสาวพิชมล เทพนิมิตร, นางสาวสุทธิตา ท้าวแก้ว
5,000.00 5,000.00
โครงการฝึกอบรมพัฒนามุ่งสู่อาชีพ
นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นางณัฐธิดา กันฟอง
15,000.00 15,000.00
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวนิภาพร พลมาก
10,000.00 10,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กเน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์
นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา, นางสาววรัญญา สาระพันธ์
6,000.00 6,000.00
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี
นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา, นางสาววรัญญา สาระพันธ์
10,000.00 10,000.00
โครงการระบบงานทะเบียนนักเรียนและงานวัดผลประเมินผล
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
5,000.00 5,000.00
โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.รำไพพรรณ สุริยฉาย, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, น.ส.ปัญจพร บุปผาพรหม
60,000.00 60,000.00
โครงการผลิตน้ำดื่มเพื่ออาหารกลางวัน
นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, น.ส.ลดาวัลย์ ดาราคำ, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด
5,000.00 5,000.00
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ
นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.รำไพรพรรณ สุริยฉาย, น.ส.ณัฐธิดา กันฟอง, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, น.ส.ลัดดาวัลย์ ดาราคำ
50,000.00 50,000.00
โครงการเปิดชั้นเรียน OPEN SCHOOL
นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นางณัฐธิดา กันฟอง
55,000.00 55,000.00
รวมเป็นเงิน 850,892.00 23,750.00 827,142.00
สรุปการจัดสรรงบประมาณ งาน 4 ฝ่าย
ได้รับจัดสรร 1,875,492.00
รายจ่าย 133,124.00
คงเหลือ 1,742,368.00
Facebook Comments
Rating: 5.00/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...