• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การบริหารงบประมาณ

  • Home
  • การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
นายทวีชัย สินทรัพย์, นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.นิภาพร พลมาก, น.ส.สุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
3,000.00 3,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารบุคคล
น.ส.นิภาพร พลมาก, นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.สุพิชญาภรณ์ พรมจำปา
25,000.00 25,000.00
รวมเป็นเงิน 28,000.00 28,000.00
สรุปการจัดสรรงบประมาณ งาน 4 ฝ่าย
ได้รับจัดสรร 1,875,492.00
รายจ่าย 133,124.00
คงเหลือ 1,742,368.00
Facebook Comments
Rating: 5.00/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...