• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การบริหารงบประมาณ

  • Home
  • การบริหารงบประมาณ

บัญชีคุมหลักฐานการจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

รายละเอียด
วันที่ รายจ่าย ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับเงิน
จ่ายเงินยืมทดลองจ่ายค่าอาหารกลางวัน 3-10 ตุลาคม 2565 รวม 6 วัน
เงินโครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
2022-10-03 14,238.00 จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
นำเงินคืน องค์การบริหารตำบลขี้เหล็ก
เงินโครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
2022-10-17 8,360.00 อบต.ขี้เหล็ก
ค่าอาหารงว่างกิจกรรมค่ายวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 อย่างมีคุณาพ
2022-10-17 1,750.00 นางถวิล ปะถะมา
ค่าวิทยาการบรรยายกิจกรรมค่ายวิชาการฝึกทักษะอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้า
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 อย่างมีคุณาพ
2022-10-17 7,000.00 นายอำพล สายแวว
ค่าช่างซ่อมแซมประตูห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
โครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
2022-10-18 1,300.00 นายอำพล สายแวว
จ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)
กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบ CCT
2022-10-31 57,000.00 นายวชิรา สมทรัพย์ (สัญญายืมเงิน)
จ่ายค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2022-10-31 5,000.00 น.ส.พิชมล เทพนิมิตร
จ่ายค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2022-10-31 5,000.00 น.ส.วรัณญา สาระพันธ์
จ่ายค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2022-10-31 5,000.00 น.ส.สุทธิตา ท้าวแก้ว
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 1-1ุ6 พ.ย. 2565 (12 วัน)
เงินโครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
2022-10-31 28,476.00 จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา (สัญญายืมเงิน)
Facebook Comments
Rating: 5.00/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...