• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การบริหารงบประมาณ

  • Home
  • การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการอาหารเสริมนมเพื่อสุภาพที่แข็งแรง
นางสาวปัญจพร บุปผาพรหม, นางอนุธิดา บุญเพศ, นางสาวณัฐธิดา กันฟอง
500.00 500.00
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวรำไพพรรณ สุริยฉาย
474,600.00 51,074.00 423,526.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบ CCT
นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย
500.00 57,000.00 -56,500.00
โครงการส่งเสริมและบริการสุขภาพพลานามัยนักเรียน
นางอนุธิดา บุญเพศ, น.ส.ลดาวัลย์ ดาราคำ, น.ส.สุวิษา ผิวทอง, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นางณัฐธิดา กันฟอง
15,000.00 15,000.00
โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา
นางสาวนิภาพร พลมาก, นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ, นายวชิรา สมทรัพย์, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
40,000.00 40,000.00
โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน (ลูกเสือ, ชมรม, ปฐมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศ)
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ
20,000.00 20,000.00
โครงการสนับสนุนสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ประปา, อินเตอร์เน็ต)
นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิงทอง
120,000.00 120,000.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการศึกษากับชุมชนและองค์กรอื่น
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, น.ส.นิภาพร พลมาก, นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ
5,000.00 5,000.00
โครงการพัฒนาระบบดครือข่ายข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศ
นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย
5,000.00 5,000.00
โครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, นางอนุธิดา บุญเพศ, น.ส.ณัฐธิดา กันฟอง
25,000.00 1,300.00 23,700.00
โครงการธนาคารขยะเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่โรงเรียนปลอดขยะ
นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นายเจนรณรงค์ บาตสุวรรณ, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด
10,000.00 10,000.00
โครงการสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวณัฐธิดา กันฟอง, นางลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ
3,000.00 3,000.00
รวมเป็นเงิน 718,600.00 109,374.00 609,226.00
สรุปการจัดสรรงบประมาณ งาน 4 ฝ่าย
ได้รับจัดสรร 1,875,492.00
รายจ่าย 133,124.00
คงเหลือ 1,742,368.00
Facebook Comments
Rating: 5.00/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...