• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิคส์ (E-Donation)

Byadmin

พ.ย. 2, 2021


ระบบ E-Donation เริ่มใช้เมื่อ

4 พฤศจิกายน 2021


16 พฤศจิกายน 2021
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจตรงอุบล

บริจาคข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวัน


9 พฤศจิกายน 2021
นางศิริกุล กุคำใส

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางกัญญาภัทร ยิ่งยงดํารงกุล

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางปทุมมาศ สุริยฉาย

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางจําเนียร ขุนทวี

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางนวลศิริ กออินทร์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสาวเปี่ยมจิตต์ พละการ

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางภนิดา มโนรส

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางปราณี สินทรัพย์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่น

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายไพบูลย์ แสงบุญ

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางศิริเกษ บุญจรัส

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายกำพล กิ่งชา

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสมคิด กิ่งชา

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางรัชนีกร วรรณวัลย์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายแตง สุทธิกุล

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายเศรษฐพงศ์ ชาชุมพร

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสุนิดา อุปาละ

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสาวสุภาพร ปัตตา

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายทวีชัย สินทรัพย์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสาวปัญจพร บุปผาพรหม

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสาวนภาวรรณ ประธาน

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายสิทธิชัย จำศรี

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางอนุรักษ์ อ่อนเฉวียง

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นางสาวยุพรรณา คูณทอง

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายสุวิทย์ สุดายงค์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


5 พฤศจิกายน 2021
นายวีระพงษ์ เดชพันธ์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


3 พฤศจิกายน 2021
นายทวีชัย สินทรัพย์

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


11 ตุลาคม 2021
นางสาวนภาพร ทองไทย

บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา


Facebook Comments
No votes yet.
Please wait...