• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประเมิน ITA Online

 • Home
 • ประเมิน ITA Online


Assessment system start date

12 กรกฎาคม 2024


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
คำชี้แจง
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. โปรดเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องตอบคำถามทุกข้อ
3. แบบวัดการรับรู้ มี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 30 ข้อคำถาม และตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ จำนวน 2 ข้อถาม
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
คำชี้แจง
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน External Integrity and Transparency Assessment (EIT) แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
 2. โปรดเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องตอบคำถามทุกข้อ
 3. แบบวัดการรับรู้ มี 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 15 ข้อคำถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน และตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ จำนวน 3 ข้อถาม
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 :: โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

O2 :: ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย*
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

O3 :: อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

O4 :: แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมาย
  (3) ตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
O5 :: ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง
O6 :: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น

 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
  2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
  เพิ่มเติม
 • พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์
O7 :: ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 :: Q&A
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O9 :: Social Network
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O10 :: นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
 • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O11 :: แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
O12 :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O13 :: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
O14 :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

การให้บริการ
O15 :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) บริการหรือภารกิจใด
  (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
 • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O16 :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O17 :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
O18 :: E-Service
 • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น SMSS++ (School Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไปด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

O20 :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
O21 :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

O22 :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
O24 :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O25 :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
 • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  (3) การพัฒนาบุคลากร
  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

O26 :: รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้ายการฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดำเนินการ
O28 :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O29 :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy*
O31 :: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566

*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

O32 :: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O33 :: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34 :: การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดeเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O35 :: การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริต
O36 :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

O37 :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
 • ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O38 :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 :: ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
 • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกeหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบกรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

O40 :: การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O41 :: การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
 • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
O43 :: การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
Facebook Comments
Rating: 5.00/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...