• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หน้าแรก

  • Home
  • หน้าแรก

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

 

       

นายทวีชัย  สินทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
   

ก่อนประถมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

มัธยมศึกษาตอนต้น

น.ส.นิภาพร พลมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อ.2
น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ป.1
นางสดศรี  รีรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4
นางนวลศิริ กออินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
น.ส.รำไพพรรณ สุริยฉาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อ.3
นางอนุธิดา บุญเพศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.2
น.ส.ปัญจพร บุปผาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5
จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา
ครูชำนาญการพิเศษ
พละศึกษา
 
  นางกัญญาภัทร ยิ่งยงดำรงกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/1
น.ส.รำไพพรรณ สุริยฉาย
ครู
ครูประจำชั้น ป.6
นายถาวร  อบอุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
   
  นายสนฉัตร บุญไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.3/2
  นายวชิรา สมทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
     
      น.ส.พิชมล เทพนิมิต
ครูอัตราจ้าง
ภาษาอังกฤษ
       
       
       

ครูพิเศษ

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส. วรัญญา สาระพันธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
น.ส. ลดาวัลย์ ดาราคำ
ครูผู้ช่วย
ครูสอนคณิตศาสตร์
น.ส.ศิริรัตน์ สายแวว
ธุรการ
นางหนูเหล็ง สายแวว
นัการภารโรง
     
  น.ส. กมลวรรณ กุลราช
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
   
       

คณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 นายสังคม กีดกัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายสำลี บุญสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายวสันต์ อุตต์ทอง ผู้แทนชุมชน กรรมการ
5 นายสังวาล สุภสร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายทวี แก้วสิงห์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
7 นายจินดา จรูญภักดิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8 พระครูวิจิตรธรรมวาปี ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9 นายทวีชัย สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการและเลขานุการ

 

.

คุณอาจพลาดไป

 

Facebook Comments