• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หน้าแรก

  • Home
  • หน้าแรก

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป เขตบริการของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ มีพื้นที่ในการให้บริการการศึกษา 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสือ หมู่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ครัวเรือนจำนวน 212 ครอบครัว รวมประชากรทั้งสิ้น 2,150 คน เป็นชาย 1,100 คน หญิง 1,050 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนผักและมีฐานะยากจน (ทะเบียนบ้านสว่าง : 2552)

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านสว่างตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านสว่าง” เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2483 ณ. ศาลาวัดบ้านสว่าง ทางราชการแต่งตั้งให้นายวัน พรมิ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2504 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ด้านทิศใต้วัดบ้านสว่าง และได้เปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบระดับชั้นอนุบาล –ประถมศึกษาปีที่ 6

  • พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ โรงอาหาร เสาธงชาติเหล็ก อาคารอเนกประสงค์ ส้วม และรั้วโรงเรียน บ่อน้ำบาดาล
  • พ.ศ. 2521 โอนสถานศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • พ.ศ.2547 โอนสถานศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทางราชการได้มีแต่งตั้งบุคลากรครูมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียน อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยได้มีการผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน มาทำหน้าที่ในโรงเรียนนี้กว่า 100 คน ซึ่งบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามวาระดังกล่าว ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งอาคารสถานที่ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดทำสนามกีฬา พุทธสถาน ถังเก็บน้ำฝน สร้างส้วม ปรับปรุงสนามเด็กเล่น รั้ว ป้ายชื่อโรงเรียน ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์ สร้างสนามฟุตซอล การขยายเฟรสไฟฟ้า จัดทำโครงการน้ำดื่มบาตรน้ำทิพย์เพื่ออาหารกลางวัน จัดทำลานเวทีกลางแจ้งเพื่อชุมชน ปรับปรุงห้องอนุบาลติดเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษทุกห้อง การสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เป็นต้น ซึ่งงบประมาณได้รับจากทางราชการ และจากการสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชน

ปัจจุบัน นายทวีชัย สินทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 16 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 182 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 18 คน

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

 

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สีประจำโรงเรียน

เขียว-ชมพู

สีเขียว หมายถึง ความเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณธัญญาหารความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งข้าวและผักสวนครัวอันเป็นอาชีพหลักของชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อาศัย

สีชมพู หมายถึง ความรักความเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี ความบริสุทธิ์ อันมีใจเป็นหนึ่งเดียว

 

วิสัยทัศน์

“ภายในปี ๒๕๖๕ ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

 

ปณิธาน

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือมีมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ

ประเสริฐเปี่ยมด้วยคุณธรรม งามล้ำเกษตรทฤษฏีใหม่

ก้าวไกลกับเทคโนโลยี มากมีวิสัยทัศน์

เร่งรัดพัฒนา นำพาชุมชน

 

คำขวัญของโรงเรียน

รู้รักสามัคคี ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

จิตอาสา กล้าแสดงออก

 

ปรัชญาการทำงาน

ระเบียบครบ ระบบดี มีคุณธรรม นำสังคม

.

คุณอาจพลาดไป

 

Facebook Comments